Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - informacja uzupełniająca


Część I - wyposażenie magazynowe (regały magazynowe)

MECALUX Sp. z o.o. Ul. Wyczółkowskiego 125 44-109 Gliwice

oferta uzyskała 100 punktów.

Mając na uwadze Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Podrozdział 6.5 pkt. 1, Cezary Mazur „Hydro-Flex” z siedzibą w Stargardzie, informuje że Część I Postępowania ofertowego z dnia 15.10.2018 r., zgodnie z zapisem w pkt. 6 „Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego” – zostaje unieważniona.

Część II – wyposażenie magazynowe: Multiko Narkiewicz Sp. j. Ul. Cukrowa 12D 71-004 Szczecin

oferta uzyskała 100 punktów.

W związku z odstąpieniem przez firmę Multiko Narkiewicz Sp. j. od podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu, Część II – wyposażenie magazynowe, na podstawie zapisu pkt 6 Zapytania Ofertowego tj.: Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający Cezary Mazur „Hydro-Flex” informuje, że kolejną najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez

PROMAG S.A. z siedzibą w ul. Romana Maya 11,

61-371 Poznań.

oferta uzyskała 93,83 punktów.

Część III – meble biurowe: Multiko Narkiewicz Sp. j. Ul. Cukrowa 12D 71-004 Szczecin

oferta uzyskała 100 punktów.

W niniejszym postępowaniu wpłynęło 10 ofert.

Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wszystkie wymogi zamawiającego i uzyskały największą ilość punktów na etapie punktowej oceny ofert.

Szczegóły dotyczące wyboru oferty są dostępne na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143342

pliki do pobrania
«powrót