Wykonanie prac budowlanych polegających na budowie hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną wraz z zagospodarowaniem terenu


Cezary Mazur HYDRO-FLEX zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: wykonanie prac budowlanych polegających na budowie hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na budowie hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną wraz z zagospodarowaniem terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do zapytania ofertowego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

  1. Termin składania ofert: 03.01.2018 r., do godziny 9.00
  2. Miejsce składania ofert: Cezary Mazur "HYDRO–FLEX", Ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard
  3. Forma składania ofert: pisemna
  4. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 roku.
  5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.:

Kryteria oceny ofert


Kryteria oceny ofert Waga punktowa
Cena oferty 95 punktów
Termin gwarancji 5 punktów

Punktacja w kryterium ceny:
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 95 pkt. W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 95 pkt.

Punktacja w kryterium okres gwarancji – 5 pkt
Wykonawca, który zaoferuje dodatkowe 24 miesiące gwarancji, ponad wymagane 36 miesięcy otrzyma 5 pkt.

Zamawiający dokona sumowania wszystkich punktów przyznanych ofercie w ramach każdego z kryteriów.

Szczegółowe informację wraz z projektem budowlanym oraz aktualnym pozwoleniem na budowę dostępne są do pobrania pod poniższym linkiem:

  Szczegółowe informacje o projekcie (46 MB)

pliki do pobrania


  Zapytanie ofertowe

«powrót